Month: October 2013

Pressrelease – Team Titan utvalda för MMi Sverige

For this post in english see below.

Logo MMi Sweden Test 2

TEAM TITAN / MOVIE MERCENARIES SWEDEN
&
CLANN WALLACE / MOVIE MERCENARIES INTERNATIONAL
A tale of co-operation and teamwork that spans over a thousand years

Berättelsen hittills

Vi är Team Titan, en grupp av fyra passionerade cirkusartister och stuntmän med ett massivt intresse för historiska kampstilar. Med en resumé av över tusen utförda stuntshower för live-evenemang och framträdanden i flera filmer och TV-serier.

Sommaren 2013 reste Seoras Wallace till Sverige för att hålla en workshop i vapenhantering och kamp för filmduken. Seoras är Wallaceklanens hövding, en av filmindustrin erkänd svärdsmästare, fight director och etablerad Hollywood-producent ( Braveheart Gladiator King Arthur etc). Två av medlemmarna från Team Titan deltog i workshopen där Seoras visade stor uppskattning för våra färdigheter och bjöd omedelbart in oss att ingå i hans Elitkrigarstyrka (för filmbranschen) som är baserad i Skottland. Resten är, som man säger, historia.

Vi bjöds in till Skottland för att delta i filmningen av en EPK (Electronic Press Release) för ”Bloodlust”, filmad för de amerikanska producenterna av den föreslagna TV serien ”Wallace” och andra planerade historiska produktioner, där i inkluderat nästa”Pirates of the Carribean”. På plats talade vi också om att etablera en castingbyrå för Movie Mercenaries International i Sverige, detta för att möjliggöra för svenska skådespelare, filmteam och specialiserade artister att arbeta på nationella och internationella produktioner och evenemang och samtidigt representera Sverige som en del av det kända Movie Mercenaries International. Med namn som Mel Gibson, Russel Crowe, Liam Neeson, Sean Connery och Riddley Scott i sin klientel är MMi respekterade i filmindustrin världen över.

Vi diskuterade och enades också om att utveckla ett kulturutbytesprogram mellan Sverige och MMi- medlemmarna i Skottland, Irland, England, Wales, Frankrike, Italien och Portugal. Syftet är att återskapa grunderna av det ursprungliga Varjag/Hansan, ursprungligen uprättad i Visby, varmed vi planerar att återupprätta den gamla handelsfederationen med ett kulturellt påslag. År 1303 besökte, enligt familjelegenden, Seoras berömda förfader William Wallace(Braveheart) Hamburg, Lübeck och Visby, för att äntligen få i stånd ett skotskt medlemskap i Hansan för de viktiga handelshamnarna. Wallace blev förrådd när han återvände till Skottland och snabbt avrättad av engelsmännen innan han kunde leverera sin nyhet till det skotska folket. Nu, sjuhundra år senare kommer äntligen Seoras Wallace och hans klan, Jakkin Wiss och hans Varjag Knights, att slå slag i saken och uppfylla detta sjuhundra år gamla avtal i Visby sommaren 2014.

Historia och framtid skapas och återskapas


Skottland och Sverige har en gemensam historia som går tillbaka över tusen år. Denna spännande historia ger oss en befintlig kulturell blandning av många eror att stå på och utveckla i framtiden. Vårt mål är att föra samman våra folk i tre distinkta kultur- och handelsorganisationer; Cruathnie Varjag (Kultur), Movie Mercenaries International(Film, TV och evenemang) och Hansan(Handel). Att finna stolthet, glädje, styrka och samverkande strävan i våra gemensamma anor, skapa kreativa band och arbetsmöjligheter. Bland annat så utmynnade kombinationen av de två kulturerna till en fruktad och grym krigarkultur i västra Skottland som blev känt som det ökända Gallóglaigh (Galloglass) De skotsk/Irländska Viking-spartanerna!

Jakkin Wiss, Anton Franzon och Jimmy Hellgren från Team Titan åkte till Skottland som nyfikna och hoppfulla stuntmän. De återvände till Sverige som den officiella grenen och representanter för MMi Sverige, i släktskap med klanen Wallace i Skottland som deras sed tillåter och som Hansarepresentanterna klanen Wallace och det skotska samfundet vill skapa en handelslänk till.

MMi SVERIGE


Samarbetet mellan MMi Skottland och MMi Sverige kan bli den största nyheten på år för den svenska filmindustrin och ger våra ansträngningar och vårt kvalitetsarbete internationell erkännelse samt tillgång till Hollywood och den internationella filmindustrin. Vi arbetar för tillfället tätt samman för att skapa formeln för MMi, som kommer ha filialer i Irland, Spanien,Italien, Portugal och många andra länder.

HANDEL: Genom MMi har en professionell länk öppnat upp stora möjligheter för handel mellan våra två länder för allt från samtida varor och tjänster, till traditionella och kulturella varor, turism och utbildning, allt vilket kommer utvecklas i vårt kommande Hansaavtal.

KULTUR: De två tidigare nämna internationella överenskommelserna lämpar sig utmärkt för vårt kooperativa internationella avtal, inte bara inom vår profession, men också möjligheten att dela den rika kultur som binder samman Cruathnie Varjag eller Klan- och Vikingsamhället. Just nu för vi dialog angående att föra Scots Birlinns (långskepp) till Sverige och resor för vårt team att besöka skottländska och irländska kulturevenemang och mer.

Vi håller just nu på att etablera MMi/Sweden officiellt, till att börja med kommer vi snart hålla speciella castings och workshops inom historisk kamp och påbörja arbetet med att erbjuda våra kontaktmöjligheter till våra kollegor i filmindustrin här i Sverige. Vi kommer också att öppna våra castingböcker för ett begränsat antal skådespelare, statister, filmteam och filmtjänsteleverantörer, för att visa att det inte bara är kämpar och stuntmän MMI castar, det är också en unik och mycket viktig möjlighet för alla i Sverige som skulle vilja arbeta inom den internationella film-, tv- och evenemangsindustrin.

Med Seoras Wallace i ryggen, mannen bakom stunt i produktioner som Highlander, Braveheart, Saving Private Ryan, 300, och många därtill, finns det en rikedom av erfarenhet utan motstycke, kunskap och kontakter som är ovärdeliga inför framtiden och till det tar vi med oss vår svenska erfarenhet, styrkor och hunger.

MMi ska se till att bli en av de största specialiserade castingbyråerna i världen, med det bästa av det bästa för film och tv samlat i en enda databas för världens skickligaste regissörer och producenter, och nu är Sverige representerade vid förhandlingsbordet genom medlemmarna i Team Titan MMi/Sweden.

Jakkin Wiss & Seoras Wallace

Team Titan MMi/Sweden & Clann Wallace MMi

info@teamtitan.org

Pressrelease – Team Titan chosen for MMi Sweden

 

Logo MMi Sweden Test 2

TEAM TITAN / MOVIE MERCENARIES SWEDEN
&
CLANN WALLACE / MOVIE MERCENARIES INTERNATIONAL
A tale of co-operation and teamwork that spans over a thousand years

The story so far

We are Team Titan, a group of four passionate circus performers and stuntmen with a massive interest in historical fighting styles. With a resume of over a thousand live stunt shows for live events and several movies and TV-Series appearances.

In the summer of 2013 Seoras Wallace, Chieftain of Clann Wallace, an industry recognised Movie Sword-master, Fight Director and established Hollywood producer (Braveheart Gladiator King Arthur etc) came to Sweden to provide a master class in weaponry and film fight workshop. Two of us from Team Titan attended where Seoras recognised our fighting skills immediately and invited us to join his elite film fight crew based in Scotland. The rest is, as they say, history.

We were invited to Scotland for an EPK (Electronic Press Release) shoot ”Bloodlust” filmed a fight sampler for the American producers of the proposed TV series “Wallace” and submissions for other various historical planned productions including the next “Pirates of the Carribean”. We discussed establishing a Movie Mercenaries International casting agency in Sweden, to enable Swedish based cast crew and specialist performers the opportunity to work on National, International productions and events as part of the renowned Movie Mercenaries International Film Fight Crew representing Sweden. With such luminaries as Mel Gibson, Russel Crowe, Liam Neeson, Sean Connery, Riddley Scott on their client base MMi are well respected the world film industry

We also discussed and agreed to develop a cultural programme of exchange between Sweden and MMi members from Scotland, Ireland, England, Wales, France, Italy and Portugal, recreating the principles of the original Varjag/Hanseatic league, established originally in Visby, whereby we plan to re-establish the ancient trading federation with a cultural addition. In 1303 Seoras’ famous ancestor, William Wallace (Braveheart), as his family legend has it, visited Hamburg Lubeck and Visby, finally gaining Scotland’s main trading seaports Hansa membership, but was betrayed on his return to Scotland and quickly executed by the English before he could deliver his news to the Scots people. Now seven hundred years later, Seoras Wallace representing Scotland (Cruathnie Clann) Jakkin Wiss (Varjag Viking) representing Sweden will finally make agreement and fulfill this seven hundred year old treaty in Visby in the summer of 2014

History and future in the making

Scotland and Sweden have a lot of history in common going back a thousand years. This exciting history provides an existing cultural blend of many eras to stand on and develop in the future. Our goal is to bring our people together in three distinct Professional cultural and trade organisations Cruathnie Varjag (Culture) Movie Mercenaries International (Film TV Events) and the Hansa (Trade). To find pride, joy strength and co-operative endeavour in our common and shared ancestry, creating cultural links and work opportunities. Historically the combination of the two cultures created a feared and ferocious community in the west of Scotland that became known as the infamous Gallóglaigh (Galloglass) The Scots Irish Viking Spartans!

Team Titan´s Jakkin Wiss, Anton Franzon and Jimmy Hellgren went to Scotland as curious and hopeful stunt performers. They returned to Sweden, official branch and representatives of MMi SWEDEN and in kinship as part of Clann Wallace family of Scotland as their custom allows and as the Hansa representatives the Clan Wallace and community of Scotland wish to create trading links with.

MMi SWEDEN

The co-operation between MMi Scotland and MMi Sweden will become, possibly, the best news in years regarding Sweden’s fledgling film industry bringing our efforts and quality of work international recognition and access to the Hollywood and international film industry. We are currently working closely together to create the formula for MMi, that will have branches in Ireland, Spain, Portugal and many other countries.

TRADING: The Professional link through MMi has opened many opportunities for trading between our two countries from contemporary goods and services to traditional and cultural goods Tourism and education which will be developed through our forthcoming Hansa agreement

CULTURE: The two aforementioned International agreement lends itself perfectly with our co-operative international agreement not only between our professionalism but also an opportunity to share the rich tapestry of our two cultures linking the Cruathnie Varjag or Clanns and Viking communities. Already we are in discussion to bring the Scots Birlinns (Longboats) to Sweden with reciprocal trips for our own people to visit Scotland and Ireland to cultural events… and more.

We are now establishing MMi Sweden officially, to begin with we will soon be holding special castings, historical fighting workshops and begin the work of offering our contact opportunities to our colleagues in the film industries here in Sweden. We will also be opening our casting books for a limited number of actors, principles, extras and walk on artists crew and film service providers demonstrating it is not just fighters and stuntmen MMi cast it’s also a unique and vitally important opportunity for everyone in Sweden who would wish to work in the International Film, TV and event industry.

With Seoras Wallace behind us, the man behind stunts in such productions as Highlander, Braveheart, Saving Private Ryan, 300, and many more, there is a wealth of experience, knowledge and contacts that will be invaluable for the future and we are bringing our Swedish experience, strengths and hunger into that mix… By invitation.

MMi looks to set to become one of the biggest specialist casting agents in the world bringing together the best of the best for Movie, Film and TV action series on one single database for the worlds finest Directors and Producers and now Sweden has representation at the top negotiating table by members of Team Titan MMi/Sweden.

Jakkin Wiss & Seoras Wallace

Team Titan MMI Sweden & Clann Wallace MMi

info@teamtitan.org